Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Är du rätt försäkrad?

Det värsta tänkbara händer – din häst trampar genom golvet i hästtransporten och olyckan är ett faktum. Bortsett från känslostormen och chocken i samband med händelsen, kommer du så småningom fram till en oerhört viktig punkt: vad gäller i fråga om försäkringar i en sådan situation?

Vi har i flera veckor försökt att få fram information om vad som gäller vid den typ av olyckor, men alla de försäkringsbolag* vi har kontaktat hänvisar till sina villkor. Det enhetliga svaret är att “bedömningen sker individuellt, från fall till fall” och ger oss egentligen inte något svar på vår fråga: vad gäller om min häst trampar genom släpet? Detta innebär i praktiken att du inte vet om din försäkring kommer att skydda dig ekonomiskt förrän skadan är skedd. Det gäller även att läsa villkoren noga, men inte heller det räcker hela vägen. Villkoren i samtliga försäkringar vi har studerat blir i sina formuleringar föremål för tolkning den dagen försäkringen behöver aktualiseras. För vad innebär egentligen ”slitage” eller ”bristfälligt underhåll”?!?

Generellt gäller inga försäkringar på hästtransporten om skadan sker till följd av fukt – där är bolagen väldigt lika. Det står uttryckligen i flertalet av de villkor vi har studerat och där det inte stått utskrivet har bolagen hänvisat till ett ”aktsamhetskrav” där försäkringstagaren ansvarar för service och underhåll av sitt fordon. Formuleringarna liknar varandra och syftar på att du som hästägare har ett ansvar att se till att släpet är funktionellt, helt och friskt innan du transporterar din häst – annars gäller inte försäkringen. Och en godkänd besiktning anses inte vara nog i fråga om underhåll av hästtransporten, det framgår av flertalet villkor.

Trafikförsäkringen på ditt dragfordon (som du är skyldig att teckna) gäller även för släpvagnen/hästtransporten** och täcker personskador och skador på annans egendom i händelse av olycka. Vill du täcka andra typer av skador gäller det att teckna separat försäkring på hästtransporten. Vid halvförsäkring är du skyddad mot exempelvis stöld och brand också, men det är endast vid helförsäkring där vagnskada ingår som försäkringen även täcker skador på hästtransporten vid en olycka.

Flera av bolagen – dock inte alla – erbjuder i sitt vagnskadeskydd även ersättning för skador i hästtransporten som hästen orsakar om den exempelvis får panik under färd. I samband med detta följer dock oftast kravet på en monterad säkerhetsbom. Något att tänka på är om du lånar ut din hästtransport är att flera av försäkringarna vi har studerat inte gäller i en sådan situation. Det kan även skilja sig ifråga om släpvagnens vikt där det faktiskt inte är lika hos alla vi har undersökt. Återigen gäller det att läsa villkoren noga eftersom viktöverskridning är en viktig parameter ifråga om giltighet på försäkringen!

Ovan är kortfattat om försäkringar på hästtransporten. Skador på din häst, om den råkar trampa genom transporten, omfattas istället av en hästförsäkring. I försäkringsvillkoren på dessa nämns “aktsamhetskrav” som du som försäkringstagare ska ta hänsyn till. Det handlar om ditt ansvar att förebygga och/eller begränsa situationer där hästen riskerar att skadas. Och transport av hästen är en punkt som många av försäkringarna tar upp som exempel. Det görs avdrag på försäkringsbeloppet i olika omfattning beroende på bedömningen av hur mycket du har brutit mot de aktsamhetskrav som ställs på dig, vilket återigen sker från fall till fall även på hästförsäkringarna.

Tillbaka till hästägareansvaret – undersök med jämna mellanrum hur din hästtransport mår! Förutom det självklara med att du minskar risken för olycka, slipper du hamna i en situation där försäkringar inte gäller därför att golvet i din hästtransport var fuktskadat. Har du svårt att komma under släpet eller vet du inte riktigt vad du ska leta efter så kom till oss eller flera av våra återförsäljare. Vår ambition är att få bort farliga transporter från vägarna och vi hjälper dig gärna – helt utan kostnad!

Fotnot: Denna text är inte ett uttömmande svar på vad som gäller ifråga om att försäkra sin hästtransport. Det finns en mängd parametrar att förhålla sig till som vi har valt att inte beröra. Texten är vår egen tolkning av informationen som delgetts oss via telefon, mail samt skrivna villkor och vi hänvisar våra läsare till de olika försäkringsbolagen för fullständig info och egen bedömning
* Vi har valt att inte namnge försäkringsbolagen vi har varit i kontakt med (fem olika) eftersom vi vill förhålla oss neutrala och objektiva i frågan och har inget intresse av att varken lyfta fram eller svartmåla ett enskilt försäkringsbolag. ** En hästtransport klassas av försäkringsbolagen som släpvagn och det är dessa villkor som gäller.