Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Besiktning av hästtransporter

Trailerimport träffar Annika Håkanson, chefen för en besiktningsstation*, för en intervju kring hur det faktiskt går till vid besiktningen av hästtransporter. Vilken typ av utbildning har personalen för denna undersökning samt vilka riktlinjer gäller det? Erfarenhet och personlig bedömning är viktiga i sammanhanget och eftersom alla besiktningstekniker vet att det handlar om djur är man extra noga vid just besiktning av hästsläp. 

Hästtransporter är definitionsmässigt att betrakta som fordonsgruppen ”lätta släp”, ihop med andra typer av släpvagnar upp till 3500kg. Men vid kontrollen av ett hästsläp använder alltid besiktningsteknikern verktyg för att kontrollera transporten på utvalda ställen – till skillnad från andra typer av lätta släp som inte alltid får denna extra behandling:

När de gäller lastplan på hästvagnar används skruvmejsel eller kniv för att känna runtom, framförallt vid kanterna eftersom det erfarenhetsmässigt där det uppstår skador först. Går skruvmejseln in i träet underkänns släpet. Trycker man och det är lite mjukt, vilket vi ser som en indikation, då får området som är mjukt en lite närmare kontroll”, förklarar Annika.

ifor-williams-besiktning-hasttransporter
ifor-williams-besiktning-hasttransporter-dackkontroll-wp

Besiktningsstationerna runtom i Sverige följer alla samma besiktningshandbok (som bygger på föreskrifterna i TSFS 2020:39) som anger de olika kontrollmomenten från vilka ingen får lov att avvika. I vilken ordning momenten utförs är däremot upp till varje station att avgöra, därför kan det skilja sig åt beroende på vilken kedja man väljer för sin besiktning. En besiktningstekniker får vid sin grundutbildning ett certifikat för kontroll av lättare fordon: personbilar och lättare släpvagnar. Grundutbildningen kan utökas för att hantera tyngre fordon och kunna arbeta vid den så kallade ”lastbilsbanan” där hästtransporterna tas emot.

ifor-williams-besiktning-hasttransporter

Hästtransporterna är så pass tunga att de körs över en grop och hissas upp lite grann för att frigöra hjulen för att möjliggöra kontrollen av bla hjullager och däck. Vid kontrollen jobbar alltid teknikerna i par: en person är undertill och en kontrollerar upptill. Inga specifika besiktningstekniker tar emot hästtransporter utan kontrollen utförs av personal på plats, slumpmässigt fördelat, men eftersom hästsläpen kontrolleras på lastbilsbanan som hanterar alla förekommande fordon, bygger personalen snabbt upp en erfarenhet.

Vi gör stickprov på lastplanet och i 99% av fallen kommer rötan i kanterna, det är därför vi kollar extra noga där. Vi räknar inte hur många gånger vi trycker på lastplanet. Vi vet vad vi ska titta efter och man kan säga att vi aktivt letar efter skador eftersom det är transport av djur det handlar om."

Detta berättar Annika när vi frågar om kontrollhandboken anger var eller hur många gånger en besiktningstekniker ska trycka, vilket den inte gör på ett exakt sätt och det är här erfarenheten teknikern bygger upp spelar roll. Det är tyvärr inte ovanligt att skruvmejseln går genom på hästtransporter med trägolv. Annika utesluter inte andra typer av konstruktioner men har under sina tjugo år vid besiktningen aldrig stött på något annat. När rötan upptäcks upplever hästägarna en stor tacksamhet men det följs tyvärr ofta av förvåning. Annika poängterar flera gånger hur viktigt det egna ansvaret är att kontrollera hästtransporten mellan besiktningarna:

ifor-williams-besiktning-hasttransporter

Folk behöver bli medvetna om att de måste kontrollera sina hästsläp oftare än bara vid besiktningen vartannat år och vårda hästtransporterna emellanåt: spola av regelbundet och lyft på mattan för att låta det lufta. Inga transporter är underhållsfria men trägolven är synnerligen utsatta och absolut dominerande när det gäller den typ av skador.”

När vi frågar hur ofta hästägaren på egen hand ber besiktningsteknikern att kontrollera golvet extra noga berättar Annika att det sker ”hyfsat ofta”, men oftast förlitar de sig helt på teknikerns rutin och visar inget extra intresse. Chefen för stationen avslutar med att poängtera att samtliga tekniker aldrig gör avstamp från rutinen för besiktning i allmänhet, och i synnerhet när det gäller kontroll av hästsläp där man vet att levande djur transporteras. 

Kontrollhandboken som besiktningsteknikerna tar avstamp ifrån vid rutinen för besiktning uppger inte exakt var och hur många gånger det ska tryckas eller hackas i hästtransporten. Den anger heller inte några krav på att hela lastplanet ska undersökas. I praktiken innebär det att en besiktningstekniker, även mycket erfaren, gör stickprovet precis bredvid en punkt där rötan håller på att utvecklas och därmed inte upptäcker indikationen på skada i besiktningsögonblicket. 

ifor-williams-besiktning-hasttransporter-kontrollrapport

Detta resonemang för oss tillbaka till hur viktigt det är att hästägaren med jämna mellanrum kontrollerar sitt hästsläp mellan besiktningarna, eftersom tiden däremellan är mer än nog för att röta ska utvecklas. Det är också anledningen till varför det ibland finns ruttna transporter med ett giltigt besiktningsprotokoll, såsom i fallet med hästsläpet vi tog emot på Trailerimport.

Hur kan vi påverka?

Förutom att agera för utökade egenkontroller – vad kan branschen göra för att minska problematiken kring ruttna hästtransporter? Skulle tätare besiktningsintervaller kunna vara en lösning? Det skulle innebära en ändring av lagen följt av högre påfrestning på besiktningsstationerna och en ökad kostnad för hästägare. Finns det möjlighet att göra ramarna för besiktningsteknikernas arbete striktare och mera noggranna genom att ange riktlinjer för var och hur många gånger det ska tryckas? Det skulle i så fall kräva en förändring av föreskrifterna. På Trailerimport öppnar vi gärna upp dialogen för dessa och andra möjligheter för att komma till rätta med farliga transporter på grund av ruttna trägolv där djur riskerar att ta skada. Vilka andra möjligheter finns det – maila oss dina förslag!

Och är du osäker på hur just din hästtransport mår besök oss för en gratis kontroll av golv och väggar i din hästtransport som du kan läsa mer om här.

*Vi har valt att låta företaget vara anonymt för att inte skapa frågor eller tvivel kring eventuellt köpt samarbete eller liknande som skulle kunna gynna oss eller företaget vi har talat med. Namnet på chefen i artikeln är fingerat.