Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Garantivillkor släp

Generella garantivillkor

Släpet omfattas av en 2-årig garanti mot fabrikations- och materialfel. Garantitiden börjar vid dagen för ibruktagande i transportstyrelsens register. 

  • Garantin gäller inte för slitdetaljer. Som slitdetaljer räknas bland annat; bromsdelar, däck, gaskolvar, hjullager, sparkskydd, gummibeläggningar m.m. Garantin gäller för genomrostning av detaljer inte skönhetsfel.
  • Garantin gäller inte skador uppkomna av yttre våld. Garantin gäller inte fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet och/eller felaktigt handhavande av släpet.
  • Garantin gäller inte för följdskador orsakade av modifieringar från originalutförandet ej godkända av oss och/eller tillverkaren.
  • Garantin gäller enbart vid normal användning av konsument. Släp som används i någon form av uthyrningsverksamhet eller liknande omfattas inte av garantin.
  • Skador och/eller fel skall utan dröjsmål anmälas till leverantören. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin inte gäller.
  • Garantin ersätter aldrig några som helst följdskador eller följdkostnader. Alla garantianspråk skall ske skriftligen och kunden skall på begäran utan kostnad för leverantören inställa släpet för inspektion och/eller reparation på av leverantören anvisad plats. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin upphör att gälla.

25 års garanti på hästtransporter!

Vi lämnar på alla hästtransportmodeller – HB403, HB506, HB511, HB510XL, HB610, EVENTA, HBE506, HBX403, HBX506 & HBX511 – levererade av Trailerimport AB direkt eller via våra återförsäljare – 25 års garanti mot genomkorrosion av aluminiumgolvet. Garantin gäller inte korrosionsskador som beror på undanlåtenhet att åtgärda skador orsakade av yttre våld. Garantin omfattar endast aluminiumgolvet, inte ramper eller väggar. På följande modeller, HBE506, HBX403, HBX506 & HBX511 lämnar vi 25 års garanti mot genomkorrosion även på de delarna av väggar och ramper som är tillverkade av aluminium. Garantin gäller inte korrosionsskador som beror på undanlåtenhet att åtgärda skador orsakade av yttre våld. Garantin följer släpet och kräver ingen efterservice för att gälla garantitiden ut.

Endast släp sålda av Trailerimport direkt eller via Trailerimports återförsäljarnät som har levererats nya till slutkund från och med 2019-03-01 omfattas av denna garanti.

25 ÅRS GARANTI

Här hittar du fullständiga villkor för vår generösa garanti på hästtransporter.

Skador eller problem efter garantitidens utgång

Om du får problem med din transport efter det att garantin har upphört rekommenderar vi dig att ändå vända dig till din leverantör eftersom vi/våra återförsäljare har både kunskaperna, resurserna och viljan att hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan ibland också anse att en skada eller ett problem är av sådan art att vi löser det åt dig ändå som en goodwill gest. Med andra ord har du inget att förlora på att kolla med oss först! Vi hoppas och tror dock att du skall få många bekymmersfria år med din nya transport.

SLÄPSERVICE

Läs mer om vår service med besiktningsgaranti.